1. Globos namų veiklos sritis – institucinė ilgalaikė (trumpalaikė) socialinė globa.
 2. Globos namų veiklos rūšis – institucinė senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia bei asmenų su sunkia negalia  globos veikla;
 3. Globos namų veiklos tikslas – tenkinti senyvo amžiaus asmenų ir suaugusių asmenų su negalia bei asmenų su sunkia negalia gyvybinius poreikius, sudaryti žmogaus orumo nežeminančias gyvenimo sąlygas, saugoti ir ginti jų teises bei interesus, skatinti sugebėjimą pasirūpinti savimi bei, pagal galimybes, padėti integruotis į visuomenę.
 4. Globos namų uždaviniai yra:
  1. Teikti gyventojams kompleksinę pagalbą tenkinant asmens gyvybinius poreikius sudarant artimas namų aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jų amžių ir sveikatą;
  2. Tenkinti psichologines, socialines, kultūrines ir dvasines kiekvieno gyventojo reikmes užtikrinant gyventojams pasirinkimo teisę, realizuojant asmeninius poreikius ir sudarant galimybę Globos namų gyventojo ryšiams su bendruomene;
  3. Rūpintis, kad gyventojas galėtų realizuoti savo teises, dalyvautų saviraiškos, savęs aktyvinimo ir Globos namų vidaus gyvenime bei bendruomeninėje veikloje;
 5. Globos namų pagrindinės funkcijos:
  1. Suteikti gyvenamąjį plotą pagal nustatytas normas, aprūpinti gyventojus techninės pagalbos priemonėmis ir reikalingu inventoriumi;
  2. Teikti socialinės globos paslaugas, atitinkančias kiekvieno asmens savarankiškumo lygį, pagal sudarytus individualius socialinės globos planus;
  3. Pagal nustatytus normatyvus organizuoti racionalią, specialią dietinę mitybą atsižvelgiant į gyventojų amžių, sveikatos, medicinos darbuotojų rekomendacijas;
  4. Organizuoti sveikatos priežiūros paslaugas, pagal nustatytus normatyvus aprūpinti medikamentais, slaugos priemonėmis; organizuoti specialaus transporto paslaugas Globos namų gyventojams;
  5. Užtikrinti sanitarinio, higieninio, prieš epideminio režimo laikymąsi;
  6. Organizuoti kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymą, darbinę veiklą, laisvalaikį ir užimtumą, esant poreikiui religinių paslaugų teikimą;
  7. Tvarkyti Globos namų gyventojų apskaitą, asmens bylas, asmens sveikatos bylas, socialinės ir medicininės reabilitacijos dokumentaciją;
  8. Nustatyta tvarka vykdyti buhalterinę ir statistinę apskaitą;
  9. Vykdyti organizacinę, ūkinę ir finansinę veiklą;
  10. Užtikrinti valstybės ar Savivaldybės biudžeto, kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;
  11. Vykdyti kitas įstatymų ir teisės aktais nustatytas funkcijas.